بسته آموزشی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

مطالبی که در این دوره آموزشی خواهید آموخت: مقدمات و تعاریف حوادث عمده در محیط…