دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی سیستم های اعلان حریق و گاز

طراحی سیستم های اعلان حریق و گاز: مدرس : دکتر هاشم ستاره مدرس دانشگاه متخصصPSM…