بسته آموزشی تربیت افسر HSE

سر فصل های آموزشی مروری بر سیستم مدیریت HSE بر مبنای مدل OGP سیستم مدیریت…