دوره آموزشی آنلاین شناسایی مخاطرات فرایندی با نرم افزار PHA-Pro

هم روش شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP را یاد بگیر و هم نرم افزار…