بسته آموزشی نرم افزار PHAST

دوره آموزشی ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی با نرم افزار PHAST نرم افزار Surfer یکی از…