دوره جامع ایمنی پیش راه اندازی

مروری بر ایمنی پیش راه اندازی ابزاری در دست کارفرماست که باید برای تأسیسات جدید…