دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

سوال اکثرا می دانیم که باید از تکنیک های ارزیابی ریسک استفاده کنیم اما نمی…