بسته آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک

دوره آموزشی ارزیابی و مدیریت ریسک ت افزایش فعالیتهای صنعتی و گسترش فناوری و افزایش…