•  مشاور عالی مدیرعامل
  • دکتری مدیریت HSE
  • متخصص PSM و مهندسی حریق